Fungování spolku v otázkách a odpovědích

Co je to Spolek Satalická škola ?

Je nezávislou zájmovou organizací, kde se dobrovolně sdružují rodiče a přátelé základní školy.

Co je cílem spolku?

Spolek se snaží pomoct tam, kde škole vzniká důležitá "potřeba", ovšem chybí jí finanční, lidské nebo materiální kapacity.

Jak se mohu stát členem?

Stačí vyplnit přihlášku a počkat na přijetí rozhodnutím Rady spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Kde přihlášku najdu ?

Přihláška je ke stažení na webu spolku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba předat správci členské základny spolku. K tomu můžete využít kontaktní formulář a přiložit oskenovanou přihlášku nebo si touto cestou domluvit způsob předání.

Jaké jsou výhody členství?

Přijetím za člena Vám vzniknou práva a povinnosti člena, které vyplývají ze stanov, zejména pak účastnit se zasedání VH a hlasovat, podávat návrhy Radě spolku a podílet se činnosti spolku, máte například možnost stát se součástí pracovní skupiny.

Musím jako člen platit nějaké členské příspěvky?

Členské příspěvky, nerozhodne-li VH jinak, se nevybírají.

Členem se naopak stát nechci. Co to znamená?

Nebudete se moci účastnit hlasování o plánu spolku a podávat návrhy Radě. Své návrhy a připomínky však můžete Radě sdělovat prostřednictvím zástupce Vaší třídy. Stále také můžete kdykoliv přiložit ruku k dílu při pořádání akcí spolku. Dejte nám o svém zájmu vědět přes kontaktní formulář.

Co je to Rada spolku?

Je naším zvykem a osvědčenou praxí, že každá třída má svého zástupce v Radě spolku. Zástupcem třídy může být rodič zvolen poté, co se stane členem spolku.

Čím se zabývá Rada spolku ?

Rada je výkonným orgánem spolku a do jejích kompetencí spadá: volba předsednictva, koordinace činnosti spolku mezi zasedáními VH, příjímání nových členů, zřizování pracovních skupin, projednávání návrhů členů podaných Radě, které jsou v souladu s činností spolku. Členové Rady se zároveň často intenzivně zapojují při realizaci akcí spolku.

Jak zjistím, kdo je zástupce za naši třídu?

Pokud svého zástupce třídy neznáte, kontakt na něj získáte přes kontaktní formulář na webu.

Mám zájem stát se členem Rady, co mám dělat?

Zjistit, zda už Vaše třída svého zástupce v Radě má. Pokud ne, můžete se přihlásit komukoli z členů Rady nebo přes kontaktní formulář na webu. Pokud třída zástupce má, také se nám přihlaste. My zjistíme, zda by stávající člen Rady neměl zájem o vystřídání, případně si Vás zapíšeme jako zájemce pro případ ukončení mandátu původního člena (např. z důvodu , kdy dítě přestoupí na jinou školu).

Co jsou to příspěvky do fondu spolku?

Smyslem příspěvků do fondu spolku je podpora naší školy. Příspěvky jsou typicky používány na nákup nadstandardních pomůcek a vybavení, podporu výletů nebo exkurzí, podporu volnočasových a společenských akcí.

Kolik je příspěvek do fondu spolku?

Jedná se o 500 Kč na dítě ročně. Přispět lze i jinou částkou.

Jak se příspěvek do fondu spolku platí?

Příspěvek lze odevzdat v hotovosti zástupci třídy na třídních schůzkách. Je také možné zaslat příspěvek na bankovní účet spolku, jehož číslo je uvedeno na webu spolku.

Kdo rozhoduje o tom, co přesně se ve škole podpoří?

O rozdělení peněz rozhodují členové spolku na zasedání VH formou schválení plánu činnosti spolku.

Plán je sestaven s ohledem na potřeby školy jako celku, jednotlivých tříd, družiny i plánovaných aktivit spolku. Potřeby vzniklé v čase mezi zasedáními VH řeší Rada spolku na svých řádných schůzích.